Военкомат
Відділ інформаційного забезпечення
2016-07-19

Відділ інформаційного забезпечення (кабінет № 9) виконавчого комітету міської ради працює з понеділка по четверг з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45  (з 12.00 до 13.00 – обідня перерва).

Телефон (05355) 5-25-09. Електронна адреса: mmrada@ukr.net

 


Звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2017 рік


Інформація про роботу із запитами на доступ до публічної інформації за 2017 рік


 

ПОЛОЖЕННЯ
  про відділ інформаційного забезпечення виконавчого комітету Миргородської міської ради


  1. Загальні засади


  1.1.    Відділ інформаційного забезпечення (надалі відділ) є структурним підрозділом Миргородської міської ради та її виконавчого комітету.
  1.2.    Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджуються міською радою. Начальник відділу та його працівники призначаються і звільняються з посади міським головою на підставі чинного законодавства.
  1.3.    Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про звернення громадян", "Про запобігання корупції", "Про доступ до публічної інформації",  "Про захист персональних даних", іншими Законами України та постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, Регламентом міської ради, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
  1.4.    Працівники відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

 

2.    Основні функції та завдання відділу


  2.1.    Забезпечення безперешкодної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до посадових осіб органів місцевого самоврядування.
  2.2.    Координування дій відділів та управлінь міської ради, пов’язаних з інформаційним забезпеченням населення.
  2.3.    Забезпечення належної організації роботи по розгляду звернень та особистого прийому громадян міським головою та його заступниками.
  2.4.    Здійснення прийому та реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян та подання їх міському голові з подальшим формуванням справ за даними зверненнями.
  2.5.    Консультування громадян, які виявили бажання побувати на особистому прийомі у міського голови, його заступників щодо порядку розгляду і вирішення питань, з якими звертаються.
  2.6.    Організація особистого прийому громадян міським головою та його першим заступником.
  2.7.    Здійснення контролю за своєчасним розглядом звернень громадян, що надійшли до Миргородської міської ради та її виконавчих органів, виконанням законодавства щодо розгляду звернень громадян, особистого їх прийому в управліннях, службах, відділах виконавчого комітету міської ради, на підприємствах, в установах, організаціях міста, а також аналіз причин виникнення порушень у виконанні вимог чинного законодавства, внесення пропозицій щодо їх усунення.
  2.8.    Забезпечення проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті Миргородської міської ради.
  2.9.    Повідомлення міського голови про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в органах місцевого самоврядування.
  2.10.    Забезпечення складання, моніторингу і своєчасного надання необхідної звітності з питань прийому громадян, розгляду їх звернень.
  2.11.    Аналіз характеру звернень громадян, вивчення причини повторних звернень, скарг та заяв у вищестоящі органи влади, внесення пропозицій щодо їх усунення.
  2.12.    Перевірка стану роботи із зверненнями громадян, організація їх особистого прийому, ведення діловодства щодо звернень громадян у виконавчих органах  міської ради, комунальних підприємствах, надання з цих питань відповідної методичної допомоги.
  2.13.    Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи із зверненнями громадян, підготовка доповідних записок з окремих проблем, які порушуються у відповідних зверненнях.
  2.14.    Здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання, підготовка пропозицій про розподіл та надання житла.
  2.15.    Опрацювання заяв громадян щодо прийняття на квартирний облік у виконавчому комітеті міської ради, перевірка відповідних документів, внесення їх на розгляд житлової комісії при виконавчому комітеті міської ради, підготовка проектів рішень.
  2.16.    Проведення щорічної перереєстрації громадян, які перебувають на квартирному обліку.
  2.17.    Оформлення та видання ордерів для заселення жилих приміщень.
  2.18.    Формування Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку за місцем проживання.
  2.19.    Складання додаткових списків громадян на отримання приватизаційних паперів.
  2.20.    Аналіз та прогноз розвитку суспільно-політичних процесів у місті, розгляд питань, пов’язаних з реалізацією внутрішньої політики, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів та надання відповідних пропозицій міському голові.
  2.21.    Забезпечення взаємодії виконавчого комітету міської ради з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції.
  2.22.    Сприяння реалізації державної політики у сфері інформації з метою забезпечення доступу громадян до інформації.
  2.23.    Забезпечення реєстрації запитів на інформацію, опрацювання, систематизація і контроль за задоволенням запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні виконавчого комітету міської ради.
  2.24.    Організація розгляду електронних петицій, адресованих міській раді.
  2.25.    Аналіз та узагальнення інформації про ситуацію в інформаційному просторі міста шляхом моніторингу інтернет-ресурсів та засобів масової інформації.
  2.26.    Розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті міської ради.
  2.27.    Забезпечення оприлюднення та актуалізації інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних.
  2.28.    Забезпечення відкритого поіменного голосування депутатів міської ради з використанням електронної системи голосування.
  2.29.    Оприлюднення результатів відкритого поіменного голосування на офіційному сайті міської ради.
  2.30.    Здійснення моніторингу проведення мирних зібрань, акцій, протестів.
  2.31.    З питань забезпечення діяльності міської ради ї та її виконавчих органів:
  •    за дорученням керівництва забезпечує підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції відділу;
  •    разом з іншими структурними підрозділами міської ради у межах своєї  компетенції  сприяє виконанню пропозицій та рекомендації, прийнятих постійними комісіями, виконанню рішень міської ради, виконавчого комітету;
  2.32.    Відділ виконує інші доручення з питань інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

 

3. Права відділу


  Відділ інформаційного забезпечення має право:
  3.1.    Вимагати від працівників виконавчого комітету міської ради, підприємств, організацій, установ, службових осіб своєчасного виконання вимог чинного законодавства щодо розгляду звернень.
  3.2.    Контролювати своєчасне виконання відділами та  управліннями, іншими структурними  підрозділами, керівниками підприємств, організацій, установами подання інформації (довідок, пояснень та інших матеріалів) про розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, які надіслані і були розглянуті в цих органах.
  3.3.    Повертати виконавцям на доопрацювання звернення громадян щодо яких не було надано повних та вичерпних відповідей.
  3.4.    Вносити на розгляд виконавчого комітету міської ради питання про стан роботи із зверненнями громадян в відділах та управліннях, інших структурних підрозділах на підприємствах, в організаціях, подавати пропозиції щодо поліпшення їх діяльності з цих питань.
  3.5.    Перевіряти стан роботи щодо розгляду звернень громадян у відділах і управліннях, на підприємствах, в установах і організаціях.
  3.6.    Отримувати від управлінь та відділів міської ради, підприємств, установ і організацій міста матеріали з питань, що відносяться до компетенції відділу.
  3.7.    Брати участь в обговоренні питань, що стосуються організації роботи ради та її виконавчих органів.

 

4.    Взаємодія


  4.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату, відділами, управліннями та іншими службами.

 

5. Організація роботи відділу


  5.1.    Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законом порядку.
  5.2.    Права, обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями.
  5.3.    Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням міського голови.
  5.4.    Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

 

6. Відповідальність відділу


  Працівники відділу несуть відповідальність за:
  6.1.    Бездіяльність, несвоєчасне або неякісне виконання посадових обов’язків та завдань.
  6.2.    Порушення етичних норм поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
  6.3.    Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
  6.4.    Порушення правил та норм з питань охорони праці та пожежної безпеки.
  6.5.    Всю повноту відповідальності за якісне та своєчасне виконання покладених цим Положенням на відділ завдань та функцій несе начальник відділу.

 

ОГОЛОШЕННЯ
     
ДО УВАГИ ОРЕНДАРІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК!

Рішенням тридцять восьмої сесії Миргородської міської ради сьомого скликання від 23.06.2018року № 165 затверджено ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності у місті Миргороді, які вводяться в дію з 01.01.2019 року.

     
     
Скликається виконком

19 грудня 2018 року о 9.00 в залі засідань міської ради скликається чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На розгляд засідання винесено наступні питання:

     
     
Увага! Скликається сесія!

21 грудня 2018 року о 09.00 годині у залі засідань міської ради скликається сорок друга сесія міської ради сьомого скликання. На порядку денному питання:

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Міста побратими

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01, факс: (05355) 5-22-21 E-mail: mmrada@ukr.net