Цивільний захист Карта укриттів

Військомат Центр зайнятості АМУ Захист прав споживачів
Прогноз бюджету
2021-08-25

   

Інструкція з підготовки пропозицій головними розпорядниками бюджетних коштів до прогнозу бюджету Миргородської міської територіальної громади

 

25.08.2021

 

Рішення від 19 серпня 2021 року № 327 "Про прогноз бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 16568000000 (код бюджету)"

 

Прогноз бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки

16568000000

(код бюджету)

І. Загальна частина

 

Прогноз бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2022 — 2024 роки (далі - Прогноз) ґрунтується на положеннях Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Прогноз складено з метою дотримання вимог Бюджетного кодексу України в частині обов’язковості складання документу середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період i є основою для складання проєкту місцевого бюджету, визначення орієнтирів для складання прогнозів місцевих бюджетів інших рівнів, складання планів діяльності головними розпорядниками бюджетних коштів, формування ними ефективної та спроможної мережі підвідомчих установ, здійснення своєчасних підготовчих заходів з її формування.

Основними завданнями бюджетної політики на території громади в середньостроковій перспективі є: забезпечення надання бюджетними установами якісних соціальних послуг населенню, фінансове забезпечення виконання державних та регіональних програм соціально-економічного розвитку території відповідно до законодавства, підтримка i розвиток окремих напрямів i галузей в межах фінансової спроможності бюджету громади.

Прогноз на 2022 — 2024 роки містить цілі державної i регіональної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечують головні розпорядники бюджетних коштів, та показники їх досягнення на 2022 — 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Очікуваними результатами реалізації бюджетної політики в середньостроковій перспективі є: своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення утворення кредиторської заборгованості за такими виплатами, своєчасна оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, забезпечення належного співфінансування проєктів та заходів, які забезпечуються за рахунок трансфертів з державного бюджету у розмірах, визначених законодавством, фінансове забезпечення виконання головними розпорядниками бюджетних коштів їх планів діяльності, упорядкування мережі бюджетних установ, яка б забезпечувала досягнення мети i цілей їх діяльності з максимальною ефективністю та мінімальними затратами.

Разом з тим, показники Прогнозу можуть перебувати під впливом потенційних чинників як макроекономічного середовища, так i спонтанних дій чи рішень центральних органів влади.

Показники Прогнозу можуть змінюватись внаслідок:

 • нестабільності податкового та бюджетного законодавства;
 • погіршення епідеміологічної ситуації та посилення обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної вірусної хвороби COVID-19;
 • надання державою податкових пільг суб’єктам господарської діяльності, що можуть спричинити втрати бюджету громади;
 • інфляційних ризиків та ризиків зниження платоспроможності платників податків.
 • підвищення фактичних цін i тарифів на енергоносії понад рівень, визначений у Бюджетній декларації;
 • прийняття центральними органами рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання;
 •  фактичне перевищення рівня споживчих цін та цін виробників порівняно з рівнем, прийнятим у Бюджетній декларації;
 • визначення міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція) в обсягах, що не забезпечують фінансування установ на рівні, визначеному законодавством;
 • зміни порядків використання трансфертів, які призводять до погіршення стану забезпечення заходів, що здійснюються за рахунок цих трансфертів, чи вимагають додаткових видатків з місцевих бюджетів;

Мінімізація зазначених ризиків практично не залежить від зусиль місцевих органів влади, тому у разі їх виникнення Прогноз потребуватиме кардинальної зміни, оскільки у разі відсутності належної компенсації з центрального бюджету призведе до погіршення рівня забезпеченості власних та делегованих повноважень місцевих органів влади, скорочення існуючої мережі установ, що надають соціальні послуги жителям регіону чи згортання низки проєктів, які вже реалізуються чи плануються до виконання.

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

 

У зв’язку з впровадженням адміністративно-територіальної реформи до складу Миргородської міської територіальної громади (далі ММТГ) входить 37 населених пунктів, в тому числі: 1 місто Миргород, що є адміністративним центром, та 36 сіл.

Соціально економічний розвиток буде здійснюватися на підставі стратегії сталого розвитку ММТГ на період до 2028 року та до плану реалізації стратегічних напрямків економічного та соціального розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021–2023 роки.

Стратегія сталого розвитку ММТГ на період до 2028 року спрямована на вирішення спільних проблем і реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціональне використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу.

План заходів з реалізації Стратегії потребує забезпечення фінансовими ресурсами в межах реальних можливостей бюджету ММТГ та залучення додаткових ресурсів через Державний фонд регіонального розвитку та інші державні цільові фонди, оскільки План реалізації Стратегії розроблено у відповідності зі стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку 2021-2027 року та з урахуванням основних положень Закону України “Про засади державної регіональної політики”.

У 2022-2024 роках реалізація комплексних цільових програм життєдіяльності громади відбуватиметься відповідно основних векторів розвитку, визначених Стратегією сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року.

Основними пріоритетними напрямами розвитку визначено:

 • розвиток бізнесу та зеленої економіки;
 • розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери;
 • формування екобезпечного соціально-культурного простору;
 • покращення системи управління та активізація громад субрегіону.

Чисельність наявного населення громади станом на 01.01.2020 року становило 50 467 осіб (в т. ч. міське населення – 39 099, сільське – 11 368). Чисельність населення станом на 18.06.2021 року орієнтовно становить 49,8 тис. осіб, орієнтовний прогноз населення на 2022 рік – становитиме 49,1 тис. осіб, на 2023 рік – 48,4 тис. осіб.

На території громади перебуває 7,8 тис. осіб дитячого віку (у т. ч. 5 тис. школярів).

У громаді зареєстровано 18,6 тис. осіб пенсійного віку (13,7 тис. осіб - в місті, 4,9 тис. осіб - на території сіл).

Структурна спеціалізація промислового виробництва, у порівнянні з минулими роками, залишилась незмінною. Динаміка розвитку економіки громади характеризується збільшенням обсягів реалізації промислової продукції у відпускних цінах. Провідною у структурі промислового виробництва залишається харчова та переробна промисловість (67,5%), основним промисловим підприємством, як і в попередні роки, є ПрАТ “Миргородський завод мінеральних вод” (виробництво мінеральної, столової та питних вод). Галузь машинобудування становить 12,7% у структурі реалізації промислової продукції (ПАТ “Армапром” є провідним підприємством даної галузі), деревообробна промисловість – 7,5%, виробництво пластмасових виробів – 6,4 %, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 5,7%, поліграфія - 0,2%.

На території громади здійснюють сільськогосподарську діяльність 84 суб’єкти господарювання. У структурі продукції сільського господарства, за її видами, 92,7% -продукція рослинництва та 7,3% - продукція тваринництва.

Посівні площі сільськогосподарських культур на території громади розподіляються наступним чином:

 • культури зернові та зернобобові - 57,56%;
 • культури технічні - 37,43%;
 • картопля, культури овочеві та баштанні продовольчі - 0,60%;
 • культури кормові - 4,41%.

Миргородська територіальна громада забезпечена на 17% містобудівною документацією. Генеральні плани затверджено по 26 населених пунктах Миргородської територіальної громади, що складає 70% від повної забезпеченості всіх населених пунктів. Рішенням восьмої сесії Миргородської міської ради восьмого скликання від 02.06.2021 р. № 240 затверджено генеральні плани з розробкою планів зонування сіл Дібрівка, Показове, Стовбине.

У громаді станом на 01.01.2021 року кількість облікованих фізичних осіб – підприємців становить 2113 та 309 юридичних осіб. Переважний напрямок в підприємницькій діяльності громади займає торговельно-посередницька діяльність, сільськогосподарська діяльність та діяльність у сфері послуг. Станом на 1 липня 2021 року мережа роздрібної торгівлі включає наступні об'єкти: 467 стаціонарних магазинів, 135 підприємств дрібнороздрібної мереж, 38 підприємств ресторанного господарства, 218 підприємств сфери послуг, 27 аптек, 8 ветаптек, 6 магазинів “Оптика”, 16 автозаправних станцій. Цифри свідчать про те, що в громаді досить розгалужена інфраструктура підприємств споживчого ринку.

       Після прийняття закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” №1423-IX від 28.04.2021р. органам місцевого самоврядування надано реальні повноваження щодо розпорядження землями державної власності, визначено чіткий і прозорий механізм розпорядження такими землями, усунуто будь-які дублювання і неоднозначні тлумачення, що дозволить:

- збільшити фінансове забезпечення територіальних громад;

- посилити вплив територіальної громади на земельно-господарські відносини;

- громадянам та юридичним особам вирішувати земельні питання на місцевому рівні;

- спростити процедури отримання юридичними та фізичними особами земельних ділянок у власність та користування, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна, право власності на які зареєстровано за набувачем земельної ділянки;

- забезпечити ефективний контроль за використанням та охороною земель.

Основними цілями соціально-економічного розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки визначено: розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери; формування еко безпечного соціально-культурного простору; створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності, усунення зайвих адміністративних бар’єрів на шляху його розвитку; створення умов для покращення інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості Миргородської громади; залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів з метою впровадження енерго- та ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій у житлово-комунальному господарстві, муніципальній сфері; розвиток транспортної інфраструктури; підтримка реалізації пілотних та інноваційних проєктів; збільшення внутрішніх та прямих іноземних інвестицій в економіку громади.

Головною метою для територіальної громади на середньостроковий період є забезпечення відновлення та економічного зростання на тлі подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Зміцнення фінансової спроможності громади та її економічний розвиток залежить від ефективності використання активів, якими володіє та розпоряджається громада. Розвиток території можливий лише за умови ефективного використання її внутрішнього потенціалу, що передбачає капіталізацію активів та створення доданої вартості. Розвиток підприємницьких структур на території громади дозволить забезпечити створення робочих місць, збільшення податкових надходжень та формування соціальної відповідальності бізнесу перед громадою.

 

ІІІ. Загальні показники бюджету

 

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік.

Прогнозні показники дохідної частини бюджету Миргородської міської територіальної громади (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) визначені на 2022 рік в сумі 455 270,5 тис. грн., на 2023 рік – 476 995,1 тис. грн., на 2024 рік – 499 831,9 тис. грн. Частка трансфертів у загальному обсязі доходів становить у 2022 році – 26,5 відсотка, 2023 році – 27,8 відсотка та у 2024 році – 28,4 відсотка.

Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проєкту Прогнозу.

 

IV. Показники доходів бюджету

 

Прогноз показників дохідної частини бюджету громади на 2022 – 2024 роки визначений на підставі прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України, оцінки поточної економічної ситуації в громаді, Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки, чинних норм податкового та бюджетного законодавства, а також фактичного виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018-2020 років та першого півріччя поточного року.

 

Показники доходів бюджету громади на середньостроковий період розроблено з урахуванням, зокрема:

 • чинних ставок оподаткування та їх розмежування між бюджетами різних рівнів;
 • прийнятих рішень про встановлення місцевих податків і зборів на території Миргородської міської територіальної громади, що діятимуть починаючи з 2022 року, а також відповідних рішень про надані пільги;
 • діючих ставок орендної плати за використання земель комунальної власності Миргородської територіальної громади станом на 01.07.2021 року;
 • незастосування у 2022 – 2024 роках до ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, акцизного податку, екологічного податку та рентної плати індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.

 

Основними факторами, що можуть вплинути на зміну показників надходжень до бюджету міської територіальної громади у середньостроковій перспективі є:

 • внесення змін до податкового та бюджетного законодавства;
 • зміна розмірів соціальних стандартів (мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум), на основі яких визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення;
 • проведення заходів з детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізація трудових відносин та виплати заробітної плати;
 • збільшення кількості робочих місць в результаті залучення інвестицій в економіку громади шляхом розширення існуючих та відкриття нових об’єктів виробництва та закладів обслуговування населення;
 • поліпшення та удосконалення інструментів податкового адміністрування та розширення бази оподаткування;
 • проведення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення або застосування з 2024 року її індексації, а також проведення інвентаризації земельних ділянок на території громади;
 • перегляд та зміна діючих ставок місцевих податків і зборів, а також орендної плати за використання земель комунальної власності Миргородської територіальної громади;
 • надання додаткових пільг зі сплати місцевих податків і зборів, або їх відміна;
 • зміна кількості суб’єктів господарювання - платників податків та їх місцезнаходження в результаті покращення інвестиційного клімату та створення сприятливих умов для ведення бізнесу, або навпаки, в тому числі внаслідок погіршення епідеміологічної ситуації;
 • зміна суми податкового боргу.

 

Обсяг доходів загального фонду бюджету громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) прогнозується на:

 • 2022 рік – 325 000,0 тис. грн. (ріст до 2021 року – 10 000,0 тис. грн., або 3,2 відсотка), в тому числі податкові надходження – 320 130,0 тис. грн., неподаткові надходження – 4 870,0 тис. грн.;
 • 2023 рік – 335 000,0 тис. грн. (ріст до 2022 року – 10 000,0 тис. грн., або 3,1 відсотка), в тому числі податкові надходження – 330 038,0 тис. грн., неподаткові – 4 962,0 тис. грн.;
 • 2024 рік – 348 000,0 тис. грн. (ріст до 2023 року – 13 000,0 тис. грн., або 3,9 відсотка), в тому числі податкові надходження – 343 006,0 тис. грн., неподаткові – 4 994,0 тис. грн.

Основним джерелом податкових надходжень загального фонду бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить близько 55,0 відсотків (2022 рік – 179 239,6 тис. грн. (55,2 відсотка), 2023 рік – 184 544,6 тис. грн. (55,1 відсотка), 2024 рік – 192 809,6 тис. грн. (55,4 відсотка).

Друге місце за обсягом податкових надходжень до загального фонду бюджету, а саме близько 37,0 відсотків, належить місцевим податкам і зборам. Основними з них є: плата за землю, єдиний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зусилля органів місцевого самоврядування у середньостроковій перспективі спрямовані на зростання частки місцевих податків і зборів у загальному обсязі власних доходів громади.

З 2021 року на постійній основі закріплено зарахування 13,44 відсотка акцизного податку з пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування. У власній дохідній частині бюджету громади частка акцизного податку становить близько 6,0 відсотків.

 

Обсяг доходів спеціального фонду бюджету громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) прогнозується на:

 • 2022 рік – 9 555,7 тис. грн., в тому числі податкові надходження – 300,0 тис. грн. (екологічний податок), неподаткові надходження – 8 337,0 тис. грн. (власні надходження бюджетних установ), доходи від операцій з капіталом – 618,7 тис. грн. (бюджет розвитку) та цільовий фонд – 300,0 тис. грн.;
 • 2023 рік – 9 458,3 тис. грн., в тому числі податкові надходження – 300,0 тис. грн. (екологічний податок), неподаткові надходження – 8 758,3 тис. грн. (власні надходження бюджетних установ), доходи від операцій з капіталом – 100,0 тис. грн. (бюджет розвитку) та цільовий фонд – 300,0 тис. грн.;
 • 2024 рік – 9 902,2 тис. грн., в тому числі податкові надходження – 300,0 тис. грн. (екологічний податок), неподаткові надходження – 9 202,2 тис. грн. (власні надходження бюджетних установ), доходи від операцій з капіталом – 100,0 тис. грн. (бюджет розвитку) та цільовий фонд – 300,0 тис. грн.

 

Основними бюджетоутворюючими платниками до бюджету Миргородської міської територіальної громади за підсумками І півріччя 2021 року є: військова частина А-1356, ПрАТ “Миргородкурорт”, 3 Територіальний вузол урядового зв’язку, Регіональна філія “Південна залізниця” АТ “Укрзалізниця”, КНП “Миргородська лікарня інтенсивного лікування”, ПрАТ “Миргородський завод мінеральних вод”, ПрАТ “Полтавське ХПП”, ТОВ “Астарта Прихоролля”, ТОВ “Укрлатагро”, КП “Полтавський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради”.

 

Втрати бюджету громади на 2022 – 2024 роки, в результаті прийнятих Миргородською міською радою рішень щодо надання пільг, очікуються:

 • з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2022 році – 983,4 тис. грн., у 2023 році – 1 065,4 тис. грн., у 2024 році – 1 176,2 тис. грн., в результаті надання пільги у розмірі 100 відсотків податкового зобов’язання на рік учасникам ООС на об’єкти житлової нерухомості, та у розмірі 50 відсотків від суми податкового зобов’язання на рік на наземні гаражі для пенсіонерів, осіб з інвалідністю першої і другої груп, ветеранів війни та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • по земельному податку у 2022 році в сумі 1 688,6 тис. грн., в результаті надання пільг у розмірі 100 відсотків від податкового зобов’язання на рік для земельних ділянок з цільовим призначенням 13.05 “Для розміщення та постійної діяльності Державної служби зв’язку та захисту інформації України” (608,9 тис. грн.) та 15.01 “Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил” (1 079,7 тис. грн.).

 

       Прогноз показників бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки за основними джерелами доходів у розрізі фондів наведено у додатку 2 до цього Прогнозу.

 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

 

Показники фінансування, гарантованого міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій на 2022-2024 роки наведено у додатках 3, 5 до Прогнозу.

Для здійснення капітальних видатків, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об’єктів інфраструктури міста, житлово-комунального господарства, тощо планується спрямувати кошти загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

Сума гарантованого боргу на кінець кожного бюджетного періоду передбачається в Прогнозі бюджету громади відповідно до графіку планових та фактичних платежів по роках за місцевою гарантією по КП «Миргородтеплоенерго» на виконання зобов’язань по кредитному договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).

 

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

 

Бюджетна політика на період до 2024 року спрямовуватиметься на проведення структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.
  Прогнозні показники видатків бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки за програмним призначенням наведено у додатку 7 до цього прогнозу.
  При цьому ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.

Фінансування бюджетних видатків на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

В першу чергу при формуванні видаткової частини Прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей місцевих цільових (комплексних) програм.

У Прогнозі враховано гендерні аспекти у відповідній галузі з огляду на забезпечення гендерних потреб та задоволення гендерних інтересів, виходячи з контингенту учнів та утриманців у закладах, що фінансуються з бюджету громади.

Прогноз видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників затверджених Бюджетною декларацією та показників дохідної частини бюджету.

На прогнозні показники видатків мають вплив зростання розмірів соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки), а також впровадження реформ у сфері медицини, освіти, соціального захисту, культури.

Основною метою розподілу коштів бюджету є забезпечення надання якісних публічних послуг та підвищення життєвого рівня населення громади. Для її досягнення передбачено виконання завдань у кожній сфері.

Органи місцевого самоврядування

       Важливим напрямком розвитку місцевого самоврядування залишається забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень, здійснення повноважень наданих Раді місцевою територіальною громадою, координація роботи відділів виконавчого комітету та його структурних підрозділів в гуманітарній сфері та забезпечення функціонування та розвитку закладів освіти, культури, засобів масової інформації, розвитку молодіжного та спортивного руху територіальної громади.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення якісно нового рівня розвитку освітньої галузі, забезпечення доступної високоякісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію. Створення Нової української школи, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Забезпечення державних гарантій щодо рівного доступу до здобуття якісної освіти, включаючи дітей з особливими освітніми потребами, вдосконалення позашкільної освіти, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту, підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності галузі.

Основними напрямами політики протягом 2022-2024 років є:

 • оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;
 • створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня;
 •  запровадження національної системи оцінювання якості освіти;
 • підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх шкіл сучасними засобами навчання та комп’ютерною технікою нового зразка.

 

Охорона здоров’я

 

Охорона здоров’я є однією з найважливіших галузей, яка стосується життя та здоров’я кожної людини.

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності людини, для чого передбачається здійснити наступні заходи:

- удосконалення механізмів управління та фінансування охорони здоров’я, системи кадрового забезпечення галузі, системи управління якістю медичної допомоги та системи моніторингу індикаторів якості;
  - формування системи моніторингу задоволеності пацієнтів якістю медичного обслуговування;

- забезпечення виконання державних і місцевих програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення,

 • удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку інформаційного середовища системи охорони здоров’я.

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня медичного обслуговування населення;

запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

здійснення відстеження стану здоров’я громадян з метою своєчасної профілактики, діагностики, забезпечення лікування хвороб та вчасне проведення профілактичних щеплень.

зниження рівня загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення та учасників антитерористичної операції та їх сімей при раціональному використанні бюджетних коштів.

       Основними завданнями бюджетної політики на 2022-2024 роки в галузі соціального захисту та соціального забезпечення є:

 • активне впровадження реформ, які сприятимуть створенню ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки населенню на середньострокову перспективу. Надалі впровадження комплексного підходу до розв’язання проблем найбільш вразливих верств населення, сприяння їх соціальній інтеграції та подолання бідності, забезпечення захисту прав дітей, їх безпеки та благополуччя.
 • забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує; посилення мотивації отримувачів пільг та житлових субсидій населення до економного споживання житлово-комунальних послуг; надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв обрахунку сукупного доходу сім’ї та її фінансово-майнового стану;
 • реалізація державної політики у молодіжній сфері, яка грунтується на системі загальноєвропейських принципів та відродження національно - патріотичного виховання;
 • забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Культура і мистецтво

       Розвиток культури і мистецтва полягає у задоволенні культурно-естетичних потреб територіальної громади, бібліотечно-бібліографічного обслуговування громадян, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність.

Пріоритетами в розвитку галузі є створення умов для культурно-мистецького та естетичного розвитку громади, забезпечення свободи творчості, вільний розвиток культурно-мистецьких процесів, відродження осередків народної творчості, художніх промислів і ремесел та сприяння розвитку музичної, музейної та бібліотечної діяльності.

 Головними завданнями в даній галузі на середньострокову перспективу є:

 • упорядкування кількості установ культури та їх штатної чисельності;
 • забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян, вдосконалення форм культурного обслуговування населення;
 • розвиток україномовних форм культурного життя при рівних правах і можливостях щодо використання у сфері культури мов усіх національних меншин, які проживають на території Миргородської міської територіальної громади;
 • забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
 • забезпечення обліку і охорони пам’ятників історії, архітектури і мистецтв.

Фізична культура і спорт

       Пріоритетний розвиток фізичної культури і спорту спрямований на використання фізичної культури та спорту як засобу впливу на зміцнення здоров’я громадян, учнівської молоді, дітей, пенсіонерів та інвалідів, пропаганда здорового способу життя.

Головними пріоритетами галузі є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації, а саме:

 • збільшення кількості дітей і підлітків, залучених до систематичних занять фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі, клубах і секціях з урахуванням забезпечення гендерних потреб та задоволення гендерних інтересів;
 • сприяння розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту;
 • забезпечення підготовки та участі юних спортсменів у спортивних змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня.

Протягом 2022-2024 років передбачається здійснити створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд, створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетним розвитком житлово-комунального господарства у прогнозному періоді залишається забезпечення на території громади реалізації державної політики, насамперед, щодо організації і здійснення заходів з його реформування, підвищення рівня благоустрою на території громади, покращення стану житлових будинків, розширення мережі інженерних мереж, а також надання населенню якісних житлово-комунальних послуг, розвиток ринку послуг з ремонту та обслуговування житлового фонду на основі співфінансування.

Передбачається здійснити наступні заходи:

- забезпечення організації обслуговування населення підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства, надання послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт;

- координація роботи, пов'язаної з наданням населенню громади житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

- надання послуг по утриманню будинків і прибудинкових територій;

- виконання робіт по капітальному ремонту житлового фонду;

- санітарна очистка багатоповерхових будівель, приватного сектору, об’єктів соцкультпобуту загального користування, навчальних закладів та інших;

- механізоване вуличне прибирання;

- збирання, транспортування, захоронення, утилізація, сортування побутових відходів та

ліквідація несанкціонованих звалищ;

- утримання, експлуатація та ремонт вуличного і тротуарного освітлення;

- утримання та експлуатація парків, скверів, площ, набережної річки Хорол, пляжів;

- озеленення території громади.

 

Будівництво

 

Пріоритетними напрямками в галузі будівництва буде спрямування коштів на інвестиційні проєкти (програми) у 2022 – 2024 роках, визначені стратегією соціально-економічного розвитку міської територіальної громади та цільовими програмами, продовження реконструкції раніше розпочатих об’єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства, що надасть можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію об’єкти.

У прогнозний період буде продовжено роботу по реалізації інвестиційних проєктів будівництва (реконструкції) об’єктів, які були розпочаті в минулі роки та по втіленню нових інвестиційних проєктів щодо покращення технічного стану існуючих водогонів з метою забезпечення санітарної і екологічної безпеки та поліпшення якості питної води, а також проведення реконструкції очисних споруд для зниження втрат енергетичних ресурсів.

Дорожньо-транспортне господарство

 

 Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді є поліпшення наявних та побудова нових об’єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян.

Передбачається здійснити такі заходи:

- будівництво, реконструкція, ремонт й утримання автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться в комунальній власності міської територіальної громади, в тому числі: капітальний ремонт автошляхопроводу, що є стратегічно важливою магістраллю районного значення;

- розробка довгострокових програм, перспективних планів утримання та розвитку дорожнього господарства;

- прискорення розвитку транспортної інфраструктури Миргородської міської територіальної громади, що є каталізатором економічного зростання;
  - збереження існуючої мережі вулиць, доріг та тротуарів шляхом здійснення поточного, капітального ремонту та реконструкції;

- продовження розвитку велоінфраструктурної мережі шляхом будівництва вело доріжок;

- створення конкурентного середовища у сфері дорожнього господарства.

 

VII. Бюджет розвитку

 

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень на середньостроковий період очікуються:

 • на 2022 рік – 618,7 тис. грн., в тому числі кошти від продажу землі – 520,0 тис. грн., кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 98,7 тис. грн.
 • на 2023 рік – 100,0 тис. грн. (кошти від продажу землі);
 • на 2024 рік – 100,0 тис. грн. (кошти від продажу землі).

У 2022 – 2024 роках передбачається продаж земельних ділянок комунальної власності та комунального майна виключно через електронні аукціони в електронній торговій системі відповідно до Закону України №1444-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони” від 18.05.2021 року та Закону України №2269-VIII “Про приватизацію державного і комунального майна” від 18.01.2018 року (зі змінами).

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів та показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9, 10.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку Миргородської міської територіальної громади у галузях освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства.

Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проєктів у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) міської територіальної громади, а також залучені кошти із зовнішніх джерел, втому числі: субвенції з державного бюджету, з обласного бюджету, кошти міжнародних фінансових організацій.

 

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

 

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання.

У середньостроковому періоді до бюджету Миргородської міської територіальної громади очікується надходження освітньої субвенції з державного бюджету, що буде спрямована на заробітну плату педагогічних працівників освітніх навчальних закладів.

З інших громад області прогнозується надходження коштів іншої субвенції на забезпечення роботи, підтримку та розвиток закладів первинної медичної допомоги, лікарні інтенсивного лікування та територіального центру соціального обслуговування, діяльність яких поширюється на територію Комишнянської селищної, Ромоданівської селищної та Великосорочинської сільської територіальних громад.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів на 2022 – 2024 роки у розрізі їх видів та бюджетів наведено у Додатку 11 до цього Прогнозу.

З бюджету Миргородської міської територіальної громади передбачається виділення іншої субвенції для Комишнянської селищної територіальної громади на утримання комунальної організації «Місцева пожежна охорона».

Обсяги міжбюджетних трансфертів з бюджету територіальної громади іншим бюджетам на 2022 - 2024 роки наведені у Додатку 12.

 

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

 

У прогнозі бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатку 4 «Показники місцевого боргу».

Оскільки Миргородська міська територіальна громада створена з 1 січня 2021 року, головні розпорядники новоствореної громади у пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету графу 20___(звіт) не заповнюють в зв’язку з відсутністю інформації (роз’яснення МФУ № 05120-08-6/19865 від 26.06.2021 року).

Конкретні показники обсягів бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

ОГОЛОШЕННЯ
     
Потреба у працівниках

Потреба у працівниках на 12 квітня 2024 року

     
     
Скликається виконком

24 квітня 2024 року о 9.00 годині в залі засідань міської ради.

     
     
Санаторно-курортне оздоровлення пільгових категорій громадян у 2024 році

У Миргородській міській територіальній громаді з 2022 року запроваджені заходи по санаторно-курортному оздоровленню Захисників/Захисниць України та членів їх сімей в санаторіях ПрАТ «Миргородкурорт».

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Тепловодсервіс

КП Миргородська управляюча компанія

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01,
E-mail: [email protected]